Katalógové čísla odpadov

02 01 10 odpadové kovy
06 03 16 oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 13
10 02 02 nespracovaná troska
10 02 10 okuje z valcovania
10 03 02 anódový šrot
11 05 01 tvrdý zinok
11 05 02 zinkový popol
12 01 01 piliny a triesky zo železných kovov
12 01 02 prach a zlomky zo železných kovov
12 01 03 piliny a triesky z neželezných kovov
12 01 04 prach a zlomky z neželezných kovov
12 01 13 odpady zo zvárania
12 01 15 kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14
12 01 17 odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16
12 01 21 použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20

15 01 04 obaly z kovu
16 01 16 nádrže na skvapalnený plyn
16 01 17 železné kovy
16 01 18 neželezné kovy
17 04 01 meď, bronz, mosadz
17 04 02 hliník
17 04 03 olovo
17 04 04 zinok
17 04 05 železo a oceľ
17 04 06 cín
17 04 07 zmiešané kovy
17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10
19 01 02 železné materiály odstranené z popola
19 10 01 odpad zo železa a ocele
19 10 02 odpad z neželezných kovov

19 12 02 železné kovy
19 12 03 neželezné kovy
20 01 40 kovy
07 02 13 odpadový plast
12 01 05 hobliny a triesky z olastov
15 01 02 obaly z plastov
16 01 19 plasty
17 02 03 plasty
15 01 01 obaly z papiera
15 01 02 obaly z plastov
15 01 05 kompozitné materiály
15 01 06 zmiešané obaly
15 01 07 obaly zo skla
19 12 01 papier a lepenka
19 12 04 plasty a guma